Japan: Kyushu: Jan 2009

Sample from Japan: Kyushu: Jan 2009